Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu informuje, że w dniu 16.12.2022 r. w sprawie nr 2/2022/ATLAS – zapytanie ofertowe na zakup, dostarczenie i montaż profesjonalnego atlasu wielofunkcyjnego do szkoły, został wyłoniony Wykonawca: Del Sport Sp. z o. o.
ul. Połczyńska 63, 01 - 336 Warszawa.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostarczenie i zamontowanie profesjonalnego atlasu do ćwiczeń dla uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu koło Warszawy.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami to uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i przesłanie do nas oferty cenowej.

okładka aktualności

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W ZAGÓRZU

Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego do kotłowni znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Termin składania ofert: 16 września 2022 r. godz. 12.00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zsswmcn-zagorze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu wdraża elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30 000 euro (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 30 000 euro czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny znajduje się pod adresem:
https://zsswmcn-zagorze.logintrade.net/rejestracja/

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców):
+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2022 r. nr 2022/BZP 00315730/01/P

Tytuł Rozmiar Pobierz
Plan_postepowań_na_rok_2022 36.81 kb Pobierz Zobacz

Dotyczy: usługi polegającej na zakupie, dostarczeniu i montażu 11 sztuk zbiorników do gromadzenia wody deszczowej z połaci dachowej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, dla zadania inwestycyjnego pn.: Drugie życie mazowieckiej deszczówki w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Tytuł Rozmiar Pobierz
Ogloszenie o wyborze wykonawcy 189.66 kb Pobierz Zobacz

Dotyczy: zapytania ofertowego dot. usługi polegającej na zakupie, dostarczeniu i montażu 11 sztuk zbiorników do gromadzenia wody deszczowej z połaci dachowej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, dla zadania inwestycyjnego „Drugie życie mazowieckiej deszczówki” w Zespole Szkół Specjalnych
w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu na podstawie Porozumienia Nr W/UMWM-UU/POR/PE/730/2022 z dnia 15.04.2022 r.
Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie: W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 01.07.2022r. Proszę o odpowiedź na na pytanie czy dopuszczaj Państwo inny kolor niż szary zbiorników w formie głazu.
Odpowiedź: w związku z brakami na rynku, Zamawiający dopuszcza inny kolor niż szary zbiorników w kształcie głazu.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie, dostarczeniu i montażu 11 sztuk zbiorników do gromadzenia wody deszczowej z połaci dachowej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, dla zadania inwestycyjnego „Drugie życie mazowieckiej deszczówki” w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
dotyczącego wyboru Wykonawcy na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Zapytanie Ofertowe dot. zamówienia na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.