Zespół Szkół Specjalnych w Zagórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zagorze.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 7890373. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓL SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W ZAGÓRZU

Do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu prowadzą dwa wejścia.

Główne zadaszone wejście do budynku szkoły jest od strony drogi z kostki prowadzącej dalej do oddziały IV MCN w Zagórzu, wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.

Na ścianie przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się przycisk dzwonka. Po naciśnięciu dzwonka do drzwi głównych przyjdzie osoba – pracownik szkoły, który udzieli wszelkich informacji lub tez zaprowadzi petenta do sekretariatu szkoły.

Drugie boczne zadaszone wejście znajduje się z tyłu budynku szkoły, od strony placu zabaw dla dzieci i nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się winda.

Przejście do sekretariatu od wejścia głównego szkoły prowadzi przez wiatrołap, następnie przez duży hol prowadzi do windy, którą można wjechać na pierwsze piętro, gdzie usytuowany jest sekretariat szkoły. Petenci są obsługiwani wyłącznie w sekretariacie szkoły.

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze na parterze i piętrach wydzielone są szklano - aluminiowymi drzwiami z samozamykaczem.

Wejścia do pomieszczeń szkoły są oznakowane są tabliczkami.

W budynku znajdują się dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od holu głównego na wprost od wejścia. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w obustronne poręcze.

Ogólnodostępna toaleta dla petentów, osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie, dojście do toalety przez korytarz. Miska ustępowa umieszczona jest po na prosto od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku szkoły możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem do wszystkich pomieszczeń budynku.

W budynku nie ma oznaczeń brailowskich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.